БАЊА ЛУКА 26. фебруара – Основни разлог за доношење новог Закона о посредовању у промету непокретности јесте обезбјеђење правне сигурности за грађане и правна лица у коришћењу услуга посредника у промету и закупу непокретности, рекла је министар трговине и туризма Републике Српске Сузана Гашић.

Образлажући Нацрт закона о посредовању у промету непокретности у Народној скупштини, Гашићева је навела да се тим актом први пут уређују услови за обављање посредовања, права и обавезе посредника и налогодаваца у промету непокретности, начин обављања посредовања, посредничка накнада, надзор над примјеном овог закона, као и новчане казне у случају кршења прописаних одредби.

“Овим законом обезбиједиће се да за сваки посао посредовања у промету непокретности мора бити закључен уговор у писаној форми, а уводи се и обавезно осигурање од одговорности за штету коју би посредник обављањем посредовања могао да проузрокује налогодавцу”, рекла је Гашићева.

Она је додала да се тим законом прописују јасни услови које привредна друштва или предузетници морају да испуњавају за обављање дјелатности посредовања у промету непокретности и дефинишу они које мора да испуњава физичко лице које обавља послове агента.

Ови актом обезбјеђује се виши степен професионалности и пословања у складу са добрим пословним обичајима, наводи се у образложењу овог акта.

Тим законом се прописује обавеза привредних друштава и предузетника да прибаве рјешење о испуњавању услова за обављање дјелатности посредовања у промету непокретности и упису у Регистар посредника како би добили активну легитимацију да се баве пословима посредовања, а да се не утиче на њихове економске слободе, јер се свим привредним субјектима који испуњавају законске услове обезбјеђује несметано обављање дјелатности без било каквих додатних административних препрека.

Прописивањем да статус агента стиче лице које је положило стручни испит, а којим се потврђује оспособљеност за обављање послова посредовања, представља предуслов повећања квалитета услуге, што ће битно смањити број рекламација и незадовољних налогодаваца, уз истовремено стварање добре основе за стицање и развој професионалног угледа струке агента, а самим тим и бољи економски положај запослених у овој дјелатности, наводи се у образложењу тог акта.

У том документу се додаје да је један од битних разлога због којих се у овој области јавља низ проблема непостојање уговора или непотпуност уговора, недовољнa обученост агената, исплата посредничке провизије на руке умјесто преко рачуна, непријављен рад агената, нерегистровање посредника или неадекватне услове за обављање дјелатности.

Наводи се и да све то доводи физичка и правна лица у неповољан положај, а држава нема податке о оствареним трансакцијама по обиму, вриједности и територији, чиме се не само избјегава плаћање пореза, већ се велике новчане трансакције обављају изван легалних токова новца.